สารพิษรอบตัวเรา

แหล่งเกิดพิษและความเป็นพิษ

สารหนูหรืออาร์เซนิก (Arsenic, As) เราอาจพบสารหนูได้ทั่วไปในยาฆ่าแมลงและปราบศัตรูพืชในรูปของสารประกอบ เช่น lead arsenate, calcium arsenate, copper acetoarsenate (Parisgreen), copper arsenite และ disodium methyl arsenate พืช ผัก ผลไม้ และในยาสูบจึงอาจมีสารหนูเป็นพิษตกค้างอยู่ ปลาในน้ำจืดและน้ำทะเลสามารถสะสมสารหนูได้ดีเช่นกัน ยาฆ่าพยาธิและฆ่าเชื้อบางอย่าง เช่น เชื้อซิฟิลิสก็ประกอบด้วยสารหนู …

เบอริลเลียมเป็นส่วนประกอบสำคัญของวัสดุมากมายในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในโลหะผสมหรือ Alloy เพราะเบอริลเลียมทำให้โลหะผสมกับทองแดงมีความเหนียวแข็งแรงเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า ทนต่อความร้อนสูง ทนต่อการกัดกร่อน ไม่เกิดประกายไฟ และไม่เป็นแม่เหล็ก โลหะผสมถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของขดลวดสปริง วงแหวน แผ่นกลม ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ต้องการความเที่ยงตรงของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า …

แมงกานีส (Manganese, Mn) เป็นโลหะที่มีน้ำหนักอะตอม 54.94 อยู่ในกลุ่มธาตุ VIIB ในตารางธาตุมีวาเลนซี 2 และ 4 แมงกานีสกระจายอยู่ตามเหมืองแร่ และโรงงานถลุงแร่แมงกานีสในโรงงานผลิตโลหะผสม โรงงานเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า และโรงงานทำถ่านไฟฉาย ส่วนมากมักอยู่ในรูปของแมงกานีส ไดออกไซด์ (MnO2) ครั้งหนึ่งเคยมีคนงานเหมืองแร่แมงกานีสและชาวบ้านที่อาศัยน้ำลำธารใกล้เหมืองแร่แมงกานีสในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ …

ธาตุอโลหะในที่นี้คือ ธาตุคาร์บอน (C) ธาตุออกซิเจน (O) ธาตุไนโตรเจน (N) และกำมะถัน (S) ธาตุเหล่านี้เป็นธาตุหลักในสารประกอบอินทรีย์ซึ่งมีปริมาณมากมายในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและสารสังเคราะห์อีกมากมาย โดยธาตุอโลหะส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะที่เป็นไฮโดรด์ (hydride) คือถูกรีดิวซ์ด้วยอะตอมของไฮโดรเจนได้สารต่าง ๆ เช่น คาร์บอนรวมกับไฮโดรเจนได้สารมีเทน (CH4) หรือหมู่ CH3 - (เมทิล) รวมกับออกซิเจนได้แอมโมเนีย หรือ –NH2 (หมู่อะมิโน) …

โอโซน (Ozone, O3) อโซนเกิดขึ้นมากในชั้นบรรยากาศสูง ๆ ที่ห่างจากผิวโลกขึ้นไปประมาณ 22-30 กิโลเมตร ซึ่งเป็นขั้นตอนกลางของสตราโตสเฟียร์ ความเข้มข้นของออกซิเจนในชั้นบรรยากาศนี้มีประมาณ 10 ส่วนต่อล้าน โอโซนเกิดจากปฏิกิริยาการรวมตัวกันระหว่างโมเลกุลของออกซิเจน (O) กับอะตอมของออกซิเจน (O) โดยแสงมัลตราไวโอเลต (ช่วงคลื่นที่น้อยกว่า 242 นาโนเมตร) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ดังนี้ รังสีอัลตราไวโอเลตอาจทำลาย NO2 หรือ SO2 …

สารพิษจากสิ่งมีชีวิตและอากาศ

สารในกลุ่มนี้ที่สำคัญคือ cardiac glycosides เช่น ดิจิตาลิส (digitalis) จากใบ Foxglove (Digitalis purpurea) …

สารพิษพวกนี้ส่วนมากพบครั้งแรกในพืชที่เป็นอาหารของสัตว์ สัตว์ที่กินพืชพิษดังกล่าวเป็นประจำจะทำให้เกิดโรคบางอย่างขึ้นมา …

คางคกเป็นสัตว์ที่มีต่อมสร้างน้ำพิษอยู่ใกล้หูเรียก Pafrotid glands น้ำพิษมีลักษณะเป็นน้ำเมือก พิษของคางคกพบได้ที่หนังและในเลือด …

นอกเหนือจากก๊าซพิษที่เป็นโอโซน ออกไซต์ของอโลหะ ไอของสารโลหะหนัก ไอพิษของสารระเหยต่าง ๆ และสารโพลีไซคลิกอะโรมาติก …

ในปีหนึ่ง ๆ มีคนตายเนื่องจากโรคมะเร็งปอดทั่วโลกไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านคนอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งในปอดจะเพิ่มขึ้น …